تنهایی اجباری  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
۵
آرزوهای بزرگ؛ کوچک  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲
۵
سلامت همه آفاق در سلامت توست  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳
۵