کد خبر: 2679

حکم وطی در دبر زوجه

پرسش: لطفا بفرمایید وطی در دبر زن (در زمان عادت ماهانه و غیرآن) چه حکمی دارد و چرا اکثراً نهی می‌کنند آیا اشکال پزشکی دارد؟
پاسخ: احتیاط آن است که در زمان عادت ماهیانه ترک شود و در غیر آن این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی کراهت شدید دارد ضمنا اشکال پزشکی آن قابل انکار نیست و تکرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می‌شود.

برچسب ها